- NOWA BANKOWOSC INTERNETOWA - EBANKNET ORAZ ECORPONET!!! - NIE TRAC SWOICH PIENIĘDZY !!! - NIE UFAJ POŚREDNIKOM FINANSOWYM, RACHUNKI OPŁACAJ WYŁĄCZNIE W NASZYM BANKU !!! - -
    
   
 
 Depozyty  

   Oprocentowany rachunek oszczędnościowy, który można otwierać na okres: 1,3, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy. W zależności od wybranego typu lokaty, wypłata odsetek następuje: miesięcznie lub po okresie umowy. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego okresu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.
   W przypadku wycofania lokaty przed terminem, posiadacz rachunku otrzymuje odsetki w wysokości obowiązującej dla wkładów oszczędnościowych a’vista.

Lokaty terminowe w walutach przeznaczone są dla osób fizycznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i innych jednostek organizacyjnych.

   Proponujemy lokaty na okres: 1, 3, 6, 12, 24, 36 miesięcy.

   Oprocentowanie lokat według zmiennej stopy procentowej. Wypłata odsetek następuje po okresie umownym.
   Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania dla lokat powyżej określonej przez bank kwoty.
Przy wycofaniu lokaty przed terminem posiadacz rachunku otrzymuje odsetki według aktualnej stopy procentowej, przewidzianej dla takiego przypadku. Jeżeli posiadacz rachunku nie podejmuje wkładu wraz z odsetkami po zakończeniu zadeklarowanego terminu, lokata zostaje automatycznie przedłużona na następny taki sam okres.

   Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

   Odsetki od środków deponowanych na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych obliczane są od dnia wpłaty do ostatniego dnia okresu umownego lub dnia poprzedzającego wypłatę.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie upadłości banku wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonych kwot.

Wysokość gwarancji:

 • Jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 1000 euro, to jest gwarantowana w całości.
 • Jeżeli wartość depozytów jest wyższa niż równowartość w złotych 1000 euro, to wówczas kwota powyżej 1000 euro, do 22 500 euro gwarantowana jest w 90%.

    Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

 • osób fizycznych, 4 osób prawnych,
 • jednostek organizacyjnych nie mających osobowości
  prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 • szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
 
Czyje depozyty nie podlegają ochronie?
 • skarbu państwa,
 • instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
 • podmiotów, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat,
 • kadry zarządzającej bankiem oraz jego głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku).
 • dotyczy środków pieniężnych zgromadzonych w banku na rachunkach imiennych oraz innych należności wynikających z czynności bankowych, potwierdzonych dokumentami imiennymi wystawionymi przez bank (np. przelewów)

   Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt, kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.


W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?
Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt,
wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia
upadłości.

Czy można odzyskać tę część depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.
Skąd Bankowy Fundusz Gwarancyjny bierze środki na wypłacanie kwot gwarantowanych?
W razie upadłości banku, BFG zbiera środki od wszystkich innych banków, aby wypłacić kwoty gwarantowane klientom upadłego banku.
Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
Po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez syndyka masy upadłości w miejscach i terminach po¬danych do publicznej wiadomości. Następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

    Szczegółowe informacje na temat systemu gwarantowania depozytów można znaleźć na stronie internetowej :

http://www.bfg.pl

Informacje udzielane są również pod numerami telefonów:

 • 0-800 56 93 41 (połączenie bezpłatne)
 • (O-prefiks-22) 583-09-42
 • (O-prefiks-22) 583-09-43
 • (O-prefiks-22) 583-09-45
 
   
b r k   n e t w o r k   d e v i c e s   -   c o p y r i g h t  - a l l  r i g h t s  r e s e r v e d  -  w w w . d e v i c e s . p l