- NOWA BANKOWOSC INTERNETOWA - EBANKNET ORAZ ECORPONET!!! - NIE TRAC SWOICH PIENIĘDZY !!! - NIE UFAJ POŚREDNIKOM FINANSOWYM, RACHUNKI OPŁACAJ WYŁĄCZNIE W NASZYM BANKU !!! - -
    
     
 
 Rachunek bieżący    

  Co to jest rachunek bieżący ?
  Rachunek bieżący - służy do gromadzenia środków i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania określonych rozliczeń pieniężnych w innych bankach niż Bank prowadzący rachunek.


  Kto może otworzyć rachunek bieżący ?
 • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Inne jednostki organizacyjne – instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej

  Co można zrobić przy pomocy rachunku bieżącego ?

Na podstawie dyspozycji posiadacza rachunku Bank dokonuje miedzy innymi:

 • przelewu środków na wskazane rachunki
 • blokady środków zgromadzonych na rachunku
 • przekazania środków na rachunek lokaty terminowej
 • realizacji dyspozycji w ustalonej przez klienta kolejności
 • realizacji dyspozycji zleceń jednorazowych i stałych z rachunku bankowego dotyczących różnego rodzaju płatności za usługi i świadczenia

   Środki zgromadzone na rachunkach bieżącym i pomocniczym są płatne na każde żądanie. Do rachunku bieżącego wydajemy międzynarodowe karty płatnicze VISA BUSINESS i VISA BUSINESS ELECTRON. Karty mogą być wykorzystywane do regulowania wydatków związanych z krajowymi i zagranicznymi podróżami służbowymi, regulowania zobowiązań wobec osób krajowych i zagranicznych oraz dokonywania wypłat gotówkowych.
Do jednego rachunku bieżącego Bank może wydać kilka kart, w zależności od wielkości limitu globalnego przypisanego danemu rachunkowi.

Swój rachunek firmowy możesz obsługiwać także elektroniczne: HOME BANKING

Regulamin rachunków rozliczeniowych w PLN i walutach wymienialnych dla klientów instytucjonalnych (Brak!)


  Zlecenia stałe

Zlecenia stałe lub jednorazowe mogą być realizowane w rachunków:

 • bieżącego
 • pomocniczego

   Zlecenia wykonywane są na podstawie pisemnej dyspozycji złożonej przez posiadacza rachunku w placówce prowadzącej rachunek
    Zlecenia mogą dotyczyć stałych płatności np. opłaty za najem lokali, światło, gaz, telefon, ubezpieczenia, spłaty kredytów, itp.
W przypadku zlecenia regulowania płatności za telefon, gaz, energię elektryczną Posiadacz rachunku powinien dodatkowo i we własnym zakresie zwrócić się do firm wystawiających te faktury ze stosownym pismem polecającym przesłanie rachunków do banku prowadzącego rachunek, który będzie regulował te płatności w wyznaczonym terminie przez obciążenie rachunku.
   O wykonaniu dyspozycji w ramach stałego zlecenia bank zawiadamia Posiadacza rachunku na wyciągu z rachunku.
   Zlecenia są wykonywane w kwocie i terminie wskazanym przez klienta do wysokości stanu środków na rachunku. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie wykonania zleceń stałych w przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym Posiadacza.
   Zlecenia, których termin realizacji przypada na dzień wolny od pracy Banku realizowane są w następnym dniu roboczym.
   Odwołanie stałego zlecenia następuje poprzez wypełnienia przez Posiadacza rachunku odpowiedniej rubryki formularza zlecenia stałego lub na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego w placówce Banku prowadzącej rachunek.
Dyspozycja stałego / jednorazowego zlecenia


  Doładowanie telefonu komórkowego
Właściciele telefonów komórkowych na kartę: SIMPLUS, ORANGE, TAK TAK, SAMI SWOI, HEYAH mogą doładować swoje telefony w bankomacie naszego Banku. Zasilenie konta jest bardzo łatwe. Wystarczy zapytać o usługę pracowników obslugi Klientów.
Konta można zasilać dowolną kwotą (do pełnych złotych).

W ten sam sposób można zasilić konto innej osoby - wystarczy podać numer telefonu komórkowego. Usługa jest oferowana bez żadnych opłat. Zachęcamy !

 
  Polecenie zapłaty

   Bezgotówkowa forma rozliczeń, która ułatwia dokonywanie regularnych płatności z tytułu opłat za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, spłaty kredytu, itp.
   Polecenie zapłaty umożliwia terminową realizację zobowiązań bez konieczności udawania się do banku.
   Ta forma rozliczeń może być stosowana jedynie w obrocie krajowym. Do obowiązków Posiadacz rachunku należy jedynie zapewnienia na rachunku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań w terminach ich płatności.
   Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest wierzyciel, to on proponuje podpisanie upoważnienia do obciążania rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi ze zobowiązań w umownych terminach zapłaty.
   O wysokości kwot zobowiązań i terminach ich płatności wierzyciel informuje w formie wysłanych faktur lub rachunków.
    Wierzyciel przesyła Posiadaczowi rachunku dwa egzemplarze wypełnionego przez siebie upoważnienia. Formą wyrażenia przez Posiadacza rachunku zgody na stosowanie polecenia zapłaty jest podpisanie upoważnienia i wypełnienie pół określających numer rachunku bankowego i nazwę banku prowadzącego rachunek.
   W przypadku rezygnacji z tej formy rozliczeń, Posiadacz rachunku wypełnia druk odwołania upoważnienia, składa go w swoim banku i jednocześnie wysyła drugi egzemplarz wierzycielowi.
Bank nie pobiera opłaty za realizację polecenia zapłaty.


  SMS Banking

   SMS Banking to nowy sposób na szybki i wygodny kontakt z Bankiem. Z serwisu SMS Banking może korzystać każdy klient posiadający rachunek w GBS.

    Serwis SMS Banking jest możliwy w dwóch opcjach:

 • na żądnie klienta - w odpowiedzi na konkretne zapytanie Bank przesyła zwrotny sms z żądanymi informacjami
 • automatycznie - wysyłane są wiadmości informujące klienta o każdej zmianie salda rachunków czy wystąpieniu debetu na rachunku

Uruchomienie usługi SMS Banking następuje po:

 • wypełnieniu dyspozycji o świadczeniu usługi
 • podaniu numeru telefonu komórkowego

   Nadany przez system PIN - indywidualny kod dostępu klienta do serwisu SM Banking, każdy użytkownik może dowolnie zmieniać. Serwis SMS Banking działa całą dobę. Usługa dostępna dla użytkowników krajowych sieci telefonii komórkowej GSM.

SPRAWDZAM SAM, ILE MAM

Wyślij wiadomość do : 607429505

MODULO (7 cyfrowy skrócony numer rachunku)#PIN#PYTANIE

Lista możliwych pytań:

 • S Salda wszystkich rachunków
 • SB Salda rachunków bieżących
 • SK Salda kredytów
 • SL Salda lokat
 • W Trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
 • WB Trzy ostatnie operacje rachunków bieżących
 • WK Trzy ostatnie operacje kredytów
 • WL Trzy ostatnie operacje lokat

  Regulamin usługi SMS Banking
  Dyspozycja uaktywnienia usługi SMS


Sprawdź też doładowanie telefonu komórkowego w bankomatacie GBS.


  Home Banking

   System HomeNet umożliwiający zarządzanie rachunkami bankowymi z siedziby firmy przy pomocy komputera i łączy internetowych. Forma ta pozwala realizować wiele operacji finansowych i pomocniczych bez konieczności odwiedzania placówki bankowej.

  Za pośrednictwem home bankingu można:

 • składać krajowe polecenia przelewów
 • sprawdzać wysokość salda rachunku
 • przeglądać historię transakcji
 • uzyskać informację o obowiązujących kursach walut
 • uzyskać informację o produktach bankowych oraz obowiązującej taryfie prowizji i opłat

Home banking zabezpieczony jest profesjonalnym systemem kodowania danych. Bank gwarantuje fachową pomoc i doradztwo podczas instalacji i użytkowania systemu.

Klienci zainteresowani uruchomieniem usługi powinni posiadać średniej klasy komputer PC z systemem Windows 98/2000/XP oraz dostep do łącza internetowego, stałego lub modemowego.

Regulamin usługi HomeNet
Dokumentacja dla użytkowników usługi HomeNet
Wniosek o korzystanie z usługi HomeNet
Wypłata środków po śmierci


 
     
b r k   n e t w o r k   d e v i c e s   -   c o p y r i g h t  - a l l  r i g h t s  r e s e r v e d  -  w w w . d e v i c e s . p l