Tu jesteś: www.gbsadkow.pl > RODO

Kursy walut
Kurs z dnia: 21 lutego 2019
USD USD 3.8247 PLN
EUR EUR 4.3322 PLN
CHF CHF 3.8171 PLN
GBP GBP 4.9965 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,52
WIBOR 3M1,72
WIBOR 1M1,64
EURIBOR 3M-0,31
EURIBOR 1M-0,37

Klauzula informacyjna

 Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych:

  1. administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie adres: 57-402 Nowa Ruda Radkowska 4 nr telefonu : 74 872 8043 lub 74 873 0469
  2. Inspektor Ochrony Danych Banku adres email: iod@gbsradkow.pl nr telefonu 74 872 8043 wew.49
  3. Pani/Pana dane są przetwarzane w następujących celach:

 

  1. 1 W przypadku ,kiedy na dzień 25 maja 2018 łączy Panią/Pana z bankiem umowa:

a)podjęcia na Pani /Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem ,w tym ,w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna :art. 6 ust 1 lit.b)Rozporządzenia)

b)realizacji zawartej z Bankiem umowy (podstawa prawna :art. 6 ust 1 lit.b Rozporządzenia)

c)zarządzania ryzykiem oceny zdolności kredytowej ,ryzyka kredytowego ,w tym ryzyka wystąpienia opóżnienia w spłacie ,po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy(podstawa prawna :art. 6ust 1 lit a Rozporządzenia)

d)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit.c Rozporządzenia)

e)marketingu i promocji produktów oferowanych przez Bank (podstawa prawna :art. 6 ust 1 lit.a Rozporządzenia)

f)dochodzenia należności (podstawa prawna :art. 6 ust 1 lit:f Rozporządzenia)

g)wewnętrznych celów administracyjnych Banku ,w tym analizy portfela kredytowego  i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia)

     1.2 W przypadku ,kiedy na dzień 25 maja 2018 nie łączy Panią /Pana z Bankiem umowa:

a)podjęcia na Pani /Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem ,w tym ,w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna :art. 6 ust 1 lit.b)Rozporządzenia)

b) marketingu i promocji produktów oferowanych przez Bank (podstawa prawna :art. 6 ust 1 lit.a Rozporządzenia)

c)zarządzania ryzykiem oceny zdolności kredytowej ,ryzyka kredytowego ,w tym ryzyka wystąpienia opóżnienia w spłacie ,po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy(podstawa prawna :art. 6ust 1 lit a Rozporządzenia)

d)wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit.c Rozporządzenia)

e)wewnętrznych celów administracyjnych Banku ,w tym analizy portfela kredytowego  i raportowania wewnętrznego (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia)

 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być :

a)Biuro Informacji Kredytowej S.A

b)Biuro Informacji Gospodarczej S.A

c)Związek Banków Polskich (rejestr CBD-BR)

d)Komisja Nadzoru Finansowego

e)Ministerstwo Finansów

f)Banki,instytucje kredytowe  i inne podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa

g)podmioty ,które przetwarzają Pana/Pani dane na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzania przetwarzania danych osobowych(podmioty przetwarzające)

 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania tj.

a)w zakresie realizacji zawartej przez Pana/Panią umowy przez okres do czasu zakończenia jej realizacji ,a po tym czasie przez okres  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń ,a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy ,do czasu wycofania tej zgody

b)w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów,przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Bank

c)w zakresie marketingu i promocji produktów oferowanych przez Bank ,przez okres do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na takie przetwarzanie

d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych ,przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę do przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

5. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Banku:

a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia),

b) ich sprostowania,(art. 16 Rozporządznia)

c) usunięcia (art. 17 Rozporządzenia)

d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 Roporządzenia)

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (art. 21 Rozporządznia)

f) przenoszenia danych;(art. 20 Rozporządzenia)

6.  Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. RODO;

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

8. W zakresie w jakim przetwarzanie Pana /Pani danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z bankiem ,podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy .Podanie danych ma charakter dobrowolny ,jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z Bankiem.

 

Do pobrania :

Wniosek

Oświadczenie przeniesienie danych

Załącznik nr 1 Zasady rozpatrywania wniosków

Partnerzy
Projekt i wykonanie Inett.pl