Tu jesteś: gbsadkow.pl > EURO-FATCA

Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – link http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648.

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji  Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, które rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1)  Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

2)  Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017r.produkty bankowe, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego

Oświadczenia dla nowych klientów :

Oświadczenie CRS klient indywidualny – załącznik nr 1

Oświadczenie CRS klient instytucjonalny – załącznik nr 2

Oświadczenia CRS dotyczy klientów którzy założyli rachunek w okresie od 1 Stycznia 2016r do dnia 30 Kwietnia 2017r. :

Oświadczenie CRS klient indywidualny – załacznik nr 1a

oświadczenie CRS klient instytucjonalny – załącznik nr 2a

CRS

Zgodnie z nowelizacją CRS, na instytucje finansowe w tym Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie został nałożony obowiązek weryfikacji statusu podatkowego Klientów, którzy otworzyli swój pierwszy rachunek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz dla których Bank prowadził przedmiotowy rachunek na dzień wejścia zmian w CRS tj. 30 kwietnia 2019 r.

W związku z powyższym Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie jest zobowiązany do ustalenia rezydencji podatkowej Klientów (posiadaczy rachunków), aktualnej na dzień otwarcia pierwszego rachunku poprzez pozyskanie od tych Klientów oświadczeń CRS dotyczących rezydencji podatkowej na dzień otwarcia pierwszego rachunku w okresie 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO (W TYM OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)

 1. Jakie są podstawy i regulacje prawne dotyczące CRS?

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

 1. Co to jest rezydencja podatkowa?

Kraj rezydencji podatkowej danego państwa oznacza podleganie opodatkowaniu od całości dochodów w tym państwie i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie, najczęściej ze względu na miejsce zamieszkania Klienta, jednak przepisy prawa w różnych państwach mogą przewidywać też inne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Rezydencję podatkową określa się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. Czy złożenie Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 obowiązuje również Pełnomocnika do rachunku?

Nie, obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy jedynie posiadaczy rachunków.

 1. Co to jest numer TIN i czy koniecznie trzeba go wpisać w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Numer TIN to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik, stosowany przez dane państwo do identyfikacji osoby fizycznej w celach podatkowych. W Rzeczpospolitej Polskiej numerem TIN jest numer NIP lub numer PESEL.
Podanie numeru TIN w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jest obowiązkowe o ile numer taki został Klientowi nadany. Brak wpisania numeru TIN jest równoznaczny z oświadczeniem, że nie został on nadany w kraju rezydencji podatkowej.

 1. Czy trzeba podpisywać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 ma kluczowe znaczenie, gdyż przesądza o jego ważności i możliwości uwzględnienia przez Bank dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową w procesie identyfikacji Klienta zgodnie z wymogami CRS.
Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 składa:

 • Klient samodzielnie, jeżeli jest on osobą pełnoletnią, lub
 • Opiekun ustawowy, jeżeli jest on osobą w wieku 13-18 lat, lub
 • opiekun ustawowy Klienta, jeżeli Klient jest osobą w wieku poniżej 13 lat, lub
 • pełnomocnik Klienta, jeżeli posiada pełnomocnictwo np. do założenia rachunku, czy wykonywania wszelkich innych czynności związanych
  z rachunkiem.
 1. Jakie obowiązują zasady podpisywania Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017w przypadku posiadania rachunku wspólnego? Jak należy postąpić, gdy jeden z posiadaczy nie podpisze Oświadczenia?

Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 składane jest odrębnie przez każdego posiadacza/współposiadacza rachunku.

Na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 powinny znaleźć się dane osobowe i adresowe oraz podpis jednego posiadacza/współposiadacza rachunku. Jeżeli jeden z posiadaczy nie podpisze Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 pomimo otrzymania z Banku pisma dotyczącego potwierdzenia statutu podatkowego z okresu 01.01.2016 – 30.04.2017 Bank będzie miał obowiązek traktować takiego Klienta jako niezidentyfikowanego i z takim statusem zaraportować jego dane do Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Jaki jest termin podpisania lub dostarczenia przez Klienta Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 należy złożyć do końca 2019 roku gdyż raportowanie Klientów z tego procesu ma odbyć się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 1. Co się stanie, jeżeli Klient nie przekaże do Banku Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 lub jeżeli ww. Oświadczenie będzie zawierało błędy?

W przypadku nieprzekazania przez Klienta do Banku poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, Bank będzie miał obowiązek traktować takiego Klienta jako niezidentyfikowanego i z takim statusem zaraportować jego dane do Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Kiedy i jakie dane Klienta Bank przekazuje do KAS?

Zgodnie z CRS, raportowaniu podlegają dane identyfikacyjne posiadacza/współposiadacza rachunku, dla których ustalono nieznaną dotychczas rezydencję podatkową, w szczególności imię i nazwisko, adres, data i miejsce urodzenia, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku.

W przypadku Klientów niezidentyfikowanych raportowaniu podlegają:

– imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia posiadacza/ współposiadacza rachunku oraz jego TIN, o ile raportująca instytucja finansowa jest w jego posiadaniu;

– numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru.

Bank przekaże raporty z danymi Klientów do KAS w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 1. Czy można odesłać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 drogą mailową?

Niestety nie.

Zwykły skan dokumentu nie spełnia wymogów dokumentu papierowego, dlatego też Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wysłane emailem z załącznikiem w formie skanu nie będzie mogło zostać uznane za poprawnie złożone w Banku.

 1. Dlaczego trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, nawet jeśli posiadacz rachunku nie jest już Klientem Banku?

Obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy Klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. oraz dla których Bank prowadził przedmiotowy rachunek na dzień 30 kwietnia 2019 r. Bez znaczenia jest fakt, że rachunek jest w tracie wypowiedzenia, bądź został zamknięty po dacie granicznej tj. po 30 kwietnia 2019 r.

 1. W jaki sposób można dostarczyć do Banku wypełnione Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Klient będzie miał możliwość złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 osobiście w dowolnej jednostce Banku jak i listownie na poniższy adres, który wskazany jest również w piśmie dotyczącym potwierdzenia statusu podatkowego z okresu 01.01.2016 – 30.04.2017.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie

57-402 Nowa Ruda

Ul. Radkowska 4

 1. Czy trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jeśli Oświadczenie CRS było już składane?

Tak.

Przepisy wprowadzają obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wg stanu na dzień otwarcia rachunku. Oświadczenie CRS składane w innym procesie obejmuje stan wg daty jego złożenia.  Dlatego też obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy również Klientów, którzy składali Oświadczenie CRS w innym procesie.

INFORMACJA DLA KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO (OSOBY PRAWNE, SPÓŁKI OSOBOWE PRAWA HANDLOWEGO, JEDNOSTKI NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ SPÓŁKI CYWILNE)

 1. Jakie są podstawy i regulacje prawne dotyczące CRS?

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw.

 1. Co to jest rezydencja podatkowa?

Kraj rezydencji podatkowej danego państwa oznacza podleganie opodatkowaniu od całości dochodów w tym państwie i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym państwie, najczęściej ze względu na siedzibę Klienta, jego zarząd lub inne kryterium o podobnym charakterze, jednak przepisy prawa w różnych państwach mogą przewidywać też inne warunki powstania rezydencji podatkowej w tych państwach. Rezydencję podatkową określa się z uwzględnieniem odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

 1. Co to jest numer TIN i czy koniecznie trzeba go wpisać w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Numer TIN to numer identyfikacyjny podatnika lub jego funkcjonalny odpowiednik, stosowany przez dane państwo do identyfikacji Klienta
w celach podatkowych. W Rzeczpospolitej Polskiej numerem TIN dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest numer NIP.

Podanie numeru TIN w Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jest obowiązkowe o ile numer taki został Klientowi nadany. Brak wpisania numeru TIN jest równoznaczny z oświadczeniem, że nie został on nadany w kraju rezydencji podatkowej.

 1. Czy trzeba podpisywać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 ma kluczowe znaczenie, gdyż przesądza o jego ważności i możliwości uwzględnienia przez Bank dokumentu potwierdzającego rezydencję podatkową w procesie identyfikacji Klienta zgodnie z wymogami CRS. Podpis na Oświadczeniu CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 składa pełnomocnik Klienta, jeżeli posiada ogólne pełnomocnictwo np. do założenia rachunku czy wykonywania wszelkich innych czynności związanych z rachunkiem.

 1. Co się stanie, jeżeli Klient nie przekaże do Banku Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 lub jeżeli ww. Oświadczenie będzie zawierało błędy?

W przypadku nieprzekazania przez Klienta do Banku poprawnie wypełnionego i podpisanego Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, Bank będzie miał obowiązek traktować takiego Klienta jako niezidentyfikowanego i z takim statusem zaraportować jego dane do Krajowej Administracji Skarbowej.

 1. Jaki jest termin podpisania lub dostarczenia przez Klienta Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 należy złożyć do końca 2019 roku gdyż raportowanie Klientów z tego procesu ma odbyć się w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 1. Kiedy i jakie dane Klienta Bank przekazuje do KAS?

Zgodnie z CRS, raportowaniu podlegają dane identyfikacyjne posiadacza rachunku dla których ustalono nieznaną dotychczas rezydencję podatkową w szczególności nazwa, adres, numer identyfikacji podatkowej, numer rachunku, saldo lub wartość rachunku, a także kwota odsetek, dywidend, przychodów ze zbycia papierów wartościowych bądź innych przychodów otrzymywanych w związku z posiadaniem rachunku.

W przypadku Klientów niezidentyfikowanych raportowaniu podlegają:

– nazwa posiadacza rachunku oraz jego TIN, o ile raportująca instytucja finansowa jest w jego posiadaniu;

– numer rachunku lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru.

Bank przekaże raporty z danymi Klientów do KAS w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r.

 1. Czy można odesłać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 drogą mailową?

Niestety nie. Zwykły skan dokumentu nie spełnia wymogów dokumentu papierowego dlatego też Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wysłane emailem z załącznikiem w formie skanu nie będzie mogło zostać uznane za poprawnie złożone w Banku.

 1. Dlaczego trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017, podmiot nie jest już Klientem Banku?

Obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy Klientów, którzy otworzyli rachunek w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r., oraz dla których Bank prowadził przedmiotowy rachunek na dzień 30 kwietnia 2019 r. Bez znaczenia jest fakt, że rachunek jest w tracie wypowiedzenia bądź został zamknięty po dacie granicznej tj. po 30 kwietnia 2019 r.

 1. W jaki sposób można dostarczyć do Banku wypełnione Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017?

Klient będzie miał możliwość złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 w dowolnej jednostce Banku jak i listownie na poniższy adres, który wskazany jest również w piśmie dotyczącym potwierdzenia statusu podatkowego z okresu 01.01.2016 – 30.04.2017.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie

57-402 Nowa Ruda

Ul. Radkowska 4

 1. Czy trzeba składać Oświadczenie CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 jeśli oświadczenie CRS było już składane?

Tak.

Przepisy wprowadzają obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 wg stanu na dzień otwarcia rachunku. Oświadczenie CRS składane w innym procesie obejmuje stan wg daty jego złożenia.  Dlatego też obowiązek złożenia Oświadczenia CRS z okresu przejściowego 01.01.2016 – 30.04.2017 dotyczy również Klientów, którzy składali Oświadczenie CRS w innym procesie.

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ

 1. CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taka informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

 1. Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

 1. Klient instytucjonalny/Podmiot:

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

 1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 1. Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

 1. Rezydent:

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

 1. TIN (ang. Tax Identification Number):

Oznacza Numer identyfikacji Podatkowej lub – w przypadku braku TIN- jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi  i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji  („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia/ubezpieczenia społecznego, kod/numer identyfikacji obywatela/ osobisty numer identyfikacyjny/numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.

 1. Oświadczenia CRS:

Oświadczenia CRS to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów.

 1. Aktywny NFE:

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową :

1) który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny, lub

2)  którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych, lubi

3) który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych, lub

4)  który jest podmiotem rządowym ( w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np.NBP), organizacją międzynarodową.

 1. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

1) dywidendy,

2) odsetki,

3) dochód równoważny z odsetkami,

4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach   aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**,

5) ubezpieczenia rentowe,

6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej,

7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe,

8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych,

9) dochód netto ze swapów,

10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniędzy.

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

**Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

 1. Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

 1. Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czym jest EURO-FATCA (CRS) ?

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli automatyczna wymiana informacji, jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, instytucja finansowa zobowiązana jest określić, gdzie jej klienci powinni płacić podatki. Wiąże się to z określeniem ich rezydencji podatkowej.

 1. Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 1. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wymaga od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów. Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

 1. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

 1. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie?

W związku z wymogami CRS, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

1) imię i nazwisko;

2) aktualny adres zamieszkania;

3) miejscowość i kraj urodzenia;

4) data urodzenia;

5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

1) nazwa;

2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);

3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

4) status podmiotu;

5) dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

 1. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego

 1. 7. Jakie są przesłanki wskazujące na rezydencję podatkową CRS?

Dla klientów indywidualnych, w tym klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody, rolników:

1)   kraj adresu zamieszkania ( kraj inny niż Polska i Stany Zjednoczone);

2)   kraj adresu korespondencji ( kraj inny niż Polska i Stany Zjednoczone);

3)   zagraniczny numer telefonu ( jeśli został podany przez klienta jako jedyny – żaden inny w Polsce, z wyjątkiem numeru telefonu w Stanach Zjednoczonych);

4)   pełnomocnik do rachunku ma adres zamieszkania inny niż Polska i Stany Zjednoczone.

Klientów instytucjonalnych, w tym spółek cywilnych:

1)   miejsce uzyskania zdolności prawnej ( inne niż Polska i Stany Zjednoczone);

2)   miejsce rejestracji ( inne niż Polska i Stany Zjednoczone);

3)   adres korespondencji ( inny niż Polska i Stany Zjednoczone);

4)   miejsce siedziby ( inne niż Polska i Stany Zjednoczone);

5)   kraj osób kontrolujących/beneficjentów rzeczywistych ( inny niż Polska i Stany Zjednoczone).

 1. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 1. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 1. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego lub Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

1) saldo rachunku lub wartość;

2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

 1. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD

Partnerzy