Tu jesteś: gbsadkow.pl > EURO-FATCA

Kursy walut
Kurs z dnia: 23 sierpnia 2019
USD USD 3.9371 PLN
EUR EUR 4.3572 PLN
CHF CHF 3.9876 PLN
GBP GBP 4.805 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,52
WIBOR 3M1,72
WIBOR 1M1,64
EURIBOR 3M-0,42
EURIBOR 1M-0,41

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE EURO- FATCA

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe.

W tym celu rządy na całym świecie wprowadzają standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), tj. wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie.

W obszarze Unii Europejskiej (UE), istotnym aktem prawnym uprawniającym do wymiany takich informacji jest Dyrektywa Rady UE 2011/16/UE, dotycząca współpracy administracyjnej w obszarze opodatkowania. Wskazana Dyrektywa ustanawia wszystkie konieczne procedury lepszej współpracy pomiędzy organami administracji podatkowej w Unii Europejskiej. Dyrektywę tę zmieniono wprowadzając Dyrektywę Rady UE 2014/107/UE, poszerzając tym samym zakres współpracy pomiędzy organami podatkowymi o automatyczną wymianę informacji o stanie rachunku. Dyrektywę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 16 grudnia 2014.

Podstawą prawną w Polsce, uprawniającą do wymiany takich informacji jest – Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o  wymianie informacji podatkowych z innymi państwami – link http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/648.

Działając w świetle przepisów Euro-Fatca, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie zobowiązany jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). W celu uzyskania tych informacji  Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie będzie korzystał z danych, które już posiada o swoich klientach, może również poprosić o dostarczenie brakujących danych.

Jeśli okaże się, że klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, które rezydentem podatkowym jest dany klient.

Powyższy obowiązek dotyczy Klientów, którzy nabyli lub po 01.05.2017 r. będą zainteresowani nabyciem m.in. następujących produktów: rachunków ROR, rachunków bieżących, rachunków pomocniczych, lokat terminowych.

KONIECZNE DZIAŁANIA

Aby potwierdzić swój status w świetle przepisów Euro-Fatca, Klienci mogą zostać poproszeni o wypełnienie stosownego formularza. Istnieją dwa rodzaje formularzy na potrzeby Euro-Fatca. Formularze te znajdują się pod poniższymi linkami, wraz z wyjaśnieniem, jakiego podmiotu każdy z tych formularzy dotyczy, tj.:

1)  Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych – formularz ten przeznaczony jest dla klientów indywidualnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

2)  Oświadczenie CRS dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów – formularz ten przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych, w celu określenia ich statusu w świetle przepisów Euro-Fatca.

Niezłożenie Oświadczenia o statusie EURO-FATCA spowoduje od dnia 01 maja 2017 r. brak możliwości nabywania produktów bankowych.

Jednocześnie dla Klientów, którzy posiadają na dzień 30.04.2017r.produkty bankowe, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie sam określi rezydencję podatkową, korzystając z informacji, które już posiada o swoich Klientach, zastrzegając sobie możliwość zwrócenia się z prośbą o dostarczenie i uzupełnienie brakujących informacji.

W przypadku pytań dotyczących Euro-Fatca i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego

–   Klient indywidualny – oświadczenie

–   Klient instytucjonalny – oświadczenie

 

SŁOWNIK UŻYWANYCH POJĘĆ

 1. CRS:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to stosowany na skalę światową wymóg zgłaszania i zbierania informacji, obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze, który ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (co często wiąże się z określeniem ich rezydencji podatkowej). Jeśli klient jest rezydentem podatkowym poza krajem, w którym prowadzone są jego rachunki bankowe, Bank przekaże taka informację do właściwych organów podatkowych. Organy podatkowe mogą następnie wymieniać taką informację z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany klient.

 

 1. Klient Indywidualny:

Osoba fizyczna nieprowadząca (w tym osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), jak i prowadząca działalność gospodarczą; rolnik wykonujący indywidualnie działalność rolniczą (jedna osoba fizyczna niezależnie od roli, w której występuje)

 

 1. Klient instytucjonalny/Podmiot:

Euro-Fatca definiuje Podmioty jako osoby prawne lub podmioty mające osobowość prawną, czyli takie jak: spółka kapitałowa, organizacja, spółka osobowa, trust lub fundacja. Definicja ta obejmuje więc klientów Banku Spółdzielczego posiadających rachunki, produkty biznesowe lub korzystających z usług biznesowych Banku. Termin ten nie obejmuje natomiast podmiotów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub rolników, gdyż w świetle przepisów Euro-Fatca traktuje się je jak osoby fizyczne.

 

 1. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD):

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) to organizacja międzynarodowa skupiająca 34 państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz Brazylię, Chiny, Indie, Indonezję i Afrykę Południową jako stałych gości.

 

 1. Rezydencja podatkowa:

Jurysdykcja lub państwo, w którym klient jest rezydentem/gdzie jest zarejestrowany dla celów podatkowych. Każdy kraj kieruje się własnymi zasadami przy ustalaniu rezydencji podatkowej. Aby uzyskać więcej informacji odnośnie Państwa rezydencji podatkowej prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD AEOI.

 

 1. Rezydent:

Klient mający rezydencję podatkową w danym państwie.

 

 1. TIN (ang. Tax Identification Number):

Oznacza Numer identyfikacji Podatkowej lub – w przypadku braku TIN- jego funkcjonalny ekwiwalent. TIN jest niepowtarzalną kombinacją liter i liczb przypisaną przez jurysdykcję osobie fizycznej lub podmiotowi  i jest używany do identyfikowania osoby fizycznej lub podmiotu w celach związanych z administracją podatkową tej jurysdykcji. Szczegółowe informacje na temat TIN można znaleźć na portalu OECD. Niektóre jurysdykcje nie wydają TIN. Jurysdykcje te często używają jednak innego numeru o wysokim stopniu integralności i równorzędnym poziomie identyfikacji  („ekwiwalent funkcjonalny”). Przykłady tego typu numerów obejmują, w przypadku osób fizycznych, numer zabezpieczenia/ubezpieczenia społecznego, kod/numer identyfikacji obywatela/ osobisty numer identyfikacyjny/numer służbowy i numer rejestracyjny rezydenta.

 1. Oświadczenia CRS:

Oświadczenia CRS to formularze, które służą klientom do określenia swojego statusu rezydencji podatkowej zgodnie z wymogami Euro-Fatca. Dokładne informacje dotyczące tych formularzy znajdują się pod linkami Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Indywidualnych oraz Oświadczenia Euro-Fatca dla Klientów Instytucjonalnych/Podmiotów.

 

 1. Aktywny NFE:

W typowych sytuacjach jest to podmiot niebędący instytucją finansową :

1) który w poprzednim roku kalendarzowym uzyskał mniej niż 50% dochodów pasywnych (tj. przychody z dywidend i inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, przychody ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychody z praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych oraz mniej niż 50% aktywów posiadanych przez podmiot stanowią aktywa przynoszące dochód pasywny, lub

2)  którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych, lubi

3) który jest powiązany z podmiotem, którego akcje są przedmiotem regularnego obrotu na giełdzie papierów wartościowych, lub

4)  który jest podmiotem rządowym ( w tym jednostka samorządu terytorialnego), bankiem centralnym (np.NBP), organizacją międzynarodową.

 

 1. Dochód pasywny

Na potrzeby Euro-Fatca, dochód pasywny* ogólnie uważa się za obejmujący część dochodu brutto, na który składają się:

1) dywidendy,

2) odsetki,

3) dochód równoważny z odsetkami,

4) opłaty eksploatacyjne i czynsze inne niż opłaty eksploatacyjne i czynsze uzyskiwane w ramach   aktywnego prowadzenia działalności, przynajmniej w części, przez pracowników NFE**,

5) ubezpieczenia rentowe,

6) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających ze sprzedaży lub z wymiany aktywów finansowych, dających podstawę do powstania dochodu pasywnego opisanego powyżej,

7) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic wynikających z transakcji (w tym transakcji typu futures, forwards, opcji itp.) obejmujących dowolne aktywa finansowe,

8) nadwyżki z tytułu dodatnich różnic kursowych,

9) dochód netto ze swapów,

10) kwoty otrzymane na podstawie umów ubezpieczenia wartości pieniędzy.

 

* W przypadku NFE działającego zazwyczaj jako dealer aktywów finansowych, dochód pasywny nie obejmuje wszelkich dochodów z transakcji zawartych w ramach normalnej działalności takiego dealera.

**Termin NFE oznacza jakikolwiek podmiot, który nie jest instytucją finansową.

 1. Automatyczna wymiana informacji

Automatyczna wymiana informacji (ang. The Automatic Exchange of Information, AEOI) jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Stanowi ona podstawę do automatycznej wymiany informacji o zagranicznych klientach – rezydentach podatkowych – prowadzonej między właściwymi organami podatkowymi.

 1. Osoba Kontrolująca

Osoba fizyczna posiadająca kontrolne udziały własnościowe w danym podmiocie. W przypadku, gdy żadna osoba fizyczna nie sprawuje kontroli na podstawie udziałów własnościowych, Osobą Kontrolującą podmiot będzie osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad podmiotem w inny sposób. W przypadku trustu termin Osoba Kontrolująca oznacza ustanawiającego(-ych), powiernika(-ów), sprawującego(-ych) nadzór (o ile tacy są), beneficjenta(-ów) lub klasę(-y) beneficjentów oraz wszelkie inne osoby fizyczne sprawujące ostateczną faktyczną kontrolę nad trustem.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 1. Czym jest EURO-FATCA (CRS) ?

CRS (ang. Common Reporting Standard) czyli automatyczna wymiana informacji, jest praktykowana przez rządy krajów na całym świecie, aby jeszcze skuteczniej i na szerszą skalę przeciwdziałać uchylaniu się od obowiązku płacenia podatków. Standard CRS został opracowany przez OECD (ang. Organisation for Economic Co-operation and Development – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) jako podstawa dla automatycznej wymiany informacji o rezydencjach podatkowych klientów prowadzonej między organami podatkowymi.

Działając w świetle przepisów CRS, instytucja finansowa zobowiązana jest określić, gdzie jej klienci powinni płacić podatki. Wiąże się to z określeniem ich rezydencji podatkowej.

 1. Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów Indywidualnych i Instytucjonalnych. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 1. Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, Szef Krajowej Administracji Skarbowej wymaga od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów. Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów. Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych  lub  Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

 1. Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

 1. Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie?

W związku z wymogami CRS, Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

1) imię i nazwisko;

2) aktualny adres zamieszkania;

3) miejscowość i kraj urodzenia;

4) data urodzenia;

5) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

1) nazwa;

2) aktualny adres siedziby (w tym kraj);

3) kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

4) status podmiotu;

5) dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej;

6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

 

 1. Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego

 1. 7. Jakie są przesłanki wskazujące na rezydencję podatkową CRS?

Dla klientów indywidualnych, w tym klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujących wolne zawody, rolników:

1)   kraj adresu zamieszkania ( kraj inny niż Polska i Stany Zjednoczone);

2)   kraj adresu korespondencji ( kraj inny niż Polska i Stany Zjednoczone);

3)   zagraniczny numer telefonu ( jeśli został podany przez klienta jako jedyny – żaden inny w Polsce, z wyjątkiem numeru telefonu w Stanach Zjednoczonych);

4)   pełnomocnik do rachunku ma adres zamieszkania inny niż Polska i Stany Zjednoczone.

 

Klientów instytucjonalnych, w tym spółek cywilnych:

1)   miejsce uzyskania zdolności prawnej ( inne niż Polska i Stany Zjednoczone);

2)   miejsce rejestracji ( inne niż Polska i Stany Zjednoczone);

3)   adres korespondencji ( inny niż Polska i Stany Zjednoczone);

4)   miejsce siedziby ( inne niż Polska i Stany Zjednoczone);

5)   kraj osób kontrolujących/beneficjentów rzeczywistych ( inny niż Polska i Stany Zjednoczone).

 

 1. Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 1. Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 1. Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS Klienta Indywidualnego lub Oświadczenie CRS Klienta Instytucjonalnego a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

1) saldo rachunku lub wartość;

2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

 

 1. Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD

Partnerzy