Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 15 grudnia 2019 r. wejdzie w życie nowy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie.

Wprowadzone zmiany są następstwem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie płatności transgranicznych i opłat za przeliczenie waluty, które stosuje się od 15 grudnia 2019 r. oraz podpisanego przez Bank Porozumienia międzybankowego w sprawie stosowania Polecenia zapłaty.

Ze względu na wymogi ww. Rozporządzenia, w przedmiotowym Regulaminie dodano m.in. definicje systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów. Określono także zasady realizacji przelewów Target i SEPA.

Natomiast, w związku z zawartym Porozumieniem międzybankowym, o którym mowa powyżej, w Regulaminie wprowadzono zmiany w zasadach realizacji Polecenia zapłaty polegające m.in. na braku konieczności weryfikacji posiadania przez Bank zgody przed obciążeniem rachunku posiadacza kwotą Polecenia zapłaty.

Ponadto, w Regulaminie dodano również postanowienia wynikające z art. 60 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zgodnie z którym jeśli umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, Bank ma prawo rozwiązać umowę, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonano na rachunku żadnych obrotów, poza dopisywaniem odsetek, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej wynoszącej 10 zł.

Dodatkowo, w Regulaminie wprowadzono postanowienia, zgodnie z którymi Bank ma prawo wstrzymać wysyłkę korespondencji do Klientów w przypadku dwukrotnego jej zwrotu z adnotacją o błędnym adresie. Doprecyzowano również i uspójniono przesłanki upoważniające Bank do zmiany wysokości opłat i prowizji pobieranych w związku z prowadzeniem rachunków bankowych, bez względu na datę ich otwarcia.

Pełna treść nowego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Banku oraz w jednostkach Banku.

Zmieniony Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie będzie obowiązywał od 15 grudnia 2019 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 105 ust. 5-8 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Posiadacz rachunku ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian tj. do dnia 14 grudnia 2019 r. włącznie, wypowiedzieć Umowę rachunku bankowego ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem, że lokaty otwarte w ramach wypowiedzianej Umowy prowadzone są do końca okresu, na jaki zostały założone bez możliwości ich odnowienia na kolejny okres, o ile Posiadacz rachunku nie złoży dyspozycji odmiennej. Jeżeli Posiadacz rachunku zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian. Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian jest równoznaczny z ich akceptacją.

W przypadku pytań lub wątpliwości serdecznie zapraszamy do kontaktu z Doradcą w dowolnej jednostce Banku lub dzwoniąc pod numerem 74 872-80-43 (opłata za połączenie wg taryfy operatora).

                                                       Z wyrazami szacunku

Zarząd Banku

 

Partnerzy