Tu jesteś: gbsadkow.pl > RODO

Kursy walut
Kurs z dnia: 27 lutego 2024
USD USD 3.9682 PLN
EUR EUR 4.3067 PLN
CHF CHF 4.5113 PLN
GBP GBP 5.0353 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

                                                    Klauzula informacyjna administratora danych

 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie 57-402 Nowa Ruda , ul.Radkowska 4 , dalej zwany Bankiem.
 2. Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: centrala_radkow@bankbps.pl, telefonicznie: 74 872 80 43 lub pisemnie na adres Banku.
 3. W Banku został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych jest możliwy poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres: iod@gbsradkow.pl lub poprzez przesłanie korespondencji na adres Banku podany wyżej.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach:

1) wykonywania czynności bankowych przez Bank, w szczególności w celu podjęcia przez Bank niezbędnych działań:

 1. a) przed zawarciem umów, między Panią/Panem a bankiem, na Pani/Pana żądanie – podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
 2. b) związanych z zawarciem i wykonaniem Pani/Pana umów z Bankiem – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

2) marketingu produktów lub usług prowadzonego przez Bank – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest Pani/Pana zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w szczególności, gdy inne przepisy (np. Prawo telekomunikacyjne) wymagają wyrażenia przez Panią/Pana zgody;

3) ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank, którym jest obrona interesów Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4) realizacji obowiązków Banku wynikających z obowiązujących przepisów prawa, m.in. ustawy Prawo bankowe, przepisów ustawy o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów w zakresie ochrony konsumentów, przepisów dotyczących rachunkowości i spraw podatkowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są obowiązujące akty prawne oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

5) realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących podatnikami Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA), realizacji obowiązków dotyczących identyfikacji klientów będących rezydentami podatkowymi w kraju innym niż Polska – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są obowiązujące akty prawne oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

6) statystycznych i raportowania wewnętrznego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Bank , w postaci konieczności zapewnienia odpowiedniego zarządzania i sprawnej organizacji działalności, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. W przypadku korzystania z produktów kredytowych Banku Pani/Pana dane będą również przetwarzane w celu:

1) przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/ oferty kredytowej oraz oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest obowiązek prawny wynikający z Prawa bankowego, a także innych ustaw np. Ustawy o kredycie konsumenckim lub Ustawy o kredycie hipotecznym, w zależności od rodzaju kredytu lub pożyczki, a także na podstawie przepisów dotyczących rezerw i odpisów na należności dotyczących działalności Banku, tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

2) wewnętrznych celów administracyjnych Banku -prowadzenia statystyk, raportowania -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6ust1 lit f ) RODO

 

 1. Pani/Pana dane osobowe Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana lub od przedstawiciela ustawowego, pełnomocników w przypadku ich ustanowienia, a także ze źródeł publicznie dostępnych (np. Biura Informacji Kredytowej, biur informacji gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej KRS, CEIDG).
 2. Bank przetwarza następujące kategorie danych:

1) dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, seria i nr dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości);

2) dane kontaktowe (np. adres zamieszkania, adres do kontaktu, telefon, e-mail);

3) nazwisko panieńskie matki lub inne dane umożliwiające zdalne uwierzytelnienie dotyczące użytkowania karty bankowej wydanej do rachunku;

4) dane finansowe (np. dane o dochodach i zobowiązaniach, posiadanych produktach finansowych, wykonywanych transakcjach);

5) dane dotyczące sytuacji rodzinnej (np. ilość osób w gospodarstwie domowym do celu oceny zdolności kredytowej);

6) dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej;

 1. Bank przechowuje Pani/Pana dane przez następujący czas:

1) w zakresie danych zawartych w złożonych wnioskach dotyczących Podstawowego Rachunku Płatniczego, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy – przez czas niezbędny do rozpatrzenia i obsługi wniosku oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy realizowanych na Pani/Pana żądanie – nie dłużej niż przez okres 36 miesięcy licząc od daty negatywnie rozpatrzonego wniosku lub wycofania przez Panią/Pana wniosku;

2) w zakresie danych zawartych w złożonych wnioskach innych niż wymienione w pkt. 1, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy – przez czas niezbędny do rozpatrzenia i obsługi wniosku oraz podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy realizowanych na Pani/Pana żądanie – nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy licząc od końca roku po dacie negatywnie rozpatrzonego wniosku lub wycofania przez Panią/Pana wniosku;

3) w zakresie danych zawartych w złożonych wnioskach, jeżeli dojdzie do zawarcia umowy – przez czas niezbędny do rozpatrzenia i obsługi wniosku, a po zawarciu umowy – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa;

4) w zakresie przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/oferty kredytowej przez niezbędny do przygotowania Formularza informacyjnego/oferty kredytowej następnie nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy licząc od daty przygotowania przez Bank Formularza informacyjnego/oferty kredytowej;

5) w zakresie oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przez czas niezbędny do dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego przed udzieleniem kredytu lub pożyczki, a następnie przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę lub gdy spełnione będą warunki, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w tym przypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania;

6) w zakresie przetwarzania do celów statystycznych i raportowania wewnętrznego -do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Banku stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu

7) w zakresie danych przetwarzanych w celu marketingu produktów lub usług – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;

8) w zakresie danych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń przez Bank lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu pozostającego w związku z zawartą umową;

9) w zakresie danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków Banku wynikających z obowiązujących przepisów prawa – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Bankowi przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających, w szczególności:

 1. a) dane przetwarzane na podstawie przepisów o rachunkowości – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym transakcje, operacje i toczące się postępowanie w tym zakresie zostało zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
 2. b) dane przetwarzane w celach wynikających z przepisów dotyczących spraw podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
 3. c) danych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, tj. nie związane z wykonywaniem zawartych umów, np. rachunku, kredytu;

10) danych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – przez okres 5 lat od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze między Panią/Panem, a Bankiem;

11) w zakresie danych przetwarzanych w celach statystycznych i raportowania wewnętrznego – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Banku stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;

 1. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane następującym odbiorcom danych:
 2. a) biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom utworzonym przez banki, umożliwiającym wymianę informacji gospodarczych, w celu oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego oraz ewentualnych zobowiązaniach powstałych w związku z wykonaniem umów, zgodnie z postanowieniami art. 105 ust. ust. 1 pkt 1c, 4, 4a, 4b ustawy Prawo bankowe – nie dotyczy umów lokaty terminowej lub produktów nie związanych z kredytowaniem lub udzielaniem pożyczki lub innych form finansowania, udzieleniem przez Bank poręczenia, gwarancji;
 3. a) podmiotowi świadczącemu na rzecz Banku możliwość wykonywania przelewów natychmiastowych;
 4. d) izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia w zakresie niezbędnym do obsługi płatności i rozliczeń;
 5. e) podmiotom przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe w imieniu Banku, na podstawie zawartej z Bankiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmiotom przetwarzającym), np. świadczącym usługi z zakresu IT – w zakresie usług bankowości internetowej lub mobilnej, a także rozliczeń elektronicznych;
 6. f) podmiotom świadczącym usługi wspierające prowadzenie działalności Banku, np. firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym, rzeczoznawcom majątkowym – w przypadku konieczności dokonania wyceny zabezpieczeń kredytowych;
 7. g) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Prawa bankowego oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, np. Narodowemu Bankowi Polskiemu, Komisji Nadzoru Finansowego, Związkowi Banków Polskich, Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Ministerstwu Finansów, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, innym bankom, w tym bankowi zrzeszającemu;
 8. h) Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (lub innemu właściwemu dla sprawy) – dotyczy klienta indywidualnego będącego posiadaczem rachunku, w zakresie realizacji składanych wniosków dotyczących świadczeń wynikających z programów finansowanych przez Ministerstwo;
 9. Bank dokonuje profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu Pani/Pana danych osobowych:
 10. a) do dokonywania zautomatyzowanej oceny ryzyka oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przez Panią/Pana przy zawieraniu umowy lub dotyczących składania dyspozycji wynikających z umowy. Konsekwencją dokonania oceny wynikającej z profilowania może być automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie stwierdzenie przez Bank nieakceptowanego ryzyka może skutkować blokadą lub nienawiązaniem relacji umownej z Bankiem. Skutkiem ewentualnego stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub możliwość wypowiedzenia umowy.
 11. b) do oceny i zaklasyfikowania ryzyka transakcji wynikającej z umowy – m.in. z wykorzystaniem informacji dotyczącej lokalizacji, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa transakcji płatniczej dotyczącej Pani/Pana zleceń. W przypadku zasadnego podejrzenia, że transakcja została zainicjowana przez osobę nieuprawnioną możliwe jest podjęcie wobec Pani/Pana zautomatyzowanej decyzji o odmowie wykonania transakcji płatniczej; identyfikacja takich przypadków odbywa się na podstawie profilowania ustalonego według kryteriów związanych z cechami Pani/Pana transakcji, w tym kwoty transakcji, miejsca inicjowania transakcji, sposobu jej autoryzowania.
 12. Bank w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z realizacją usług płatniczych), na Pani/Pana żądanie przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych (np. SWIFT, VISA, MASTERCARD) lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W każdym przypadku, gdy dane są przekazywane do podmiotów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w postaci: przekazywanie danych do państw objętych Decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub stosowania standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
 13. Przysługuje Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych, w tym przypadku w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Banku, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 14. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia wniosku o uzyskanie pisemnych wyjaśnień dotyczących dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej, w zakresie wynikającym z przepisów ustawy Prawo bankowe.
 15. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 16. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 17. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umów z bankiem, oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych; w przypadku niepodania danych osobowych Bank zmuszony jest odmówić przyjęcia wniosku /zawarcia umowy.
 18. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Bank, w tym dotyczące m.in. Pani/Pana praw wynikających z RODO, sposobu realizacji tych praw, dostępne są na stronie internetowej Banku: www.gbsradkow.pl/rodo, a także w placówkach Banku wymienionych na tej stronie internetowej Banku.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych z towarzystwa ubezpieczeń Generali

KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ

Załącznik nr 1 Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych

Załącznik nr 2 Wniosek

 

Klauzule informacyjne :

KLAUZULA INFORMACYJNA -współmałzoenk kredytobiorcy

KLAUZULA INFORMACYJNA -członkowie

KLAUZULA INFORMACYJNA kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA opiekun prawny

KLAUZULA INFORMACYJNA -płatnosci okazjonalne

KLAUZULA INFORMACYJNA poreczyciel

KLAUZULA INFORMACYJNA -posiadacz rachunku,krdytobiorca

KLAUZULA INFORMACYJNA rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA renty zagraniczne

KLAUZULA INFORMACYJNA -spadkobiercy

KLAUZULA INFORMACYJNA strona internetowa

KLAUZULA INFORMACYJNA -WM,JST

KLAUZULA INFORMACYJNA-uzytkownik karty

 

 

 

Partnerzy