Tu jesteś: gbsadkow.pl > RODO

Kursy walut
Kurs z dnia: 27 stycznia 2022
USD USD 4,083 PLN
EUR EUR 4,5713 PLN
CHF CHF 4,4029 PLN
GBP GBP 5,4818 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

 

Załącznik nr 7 do Instrukcji obsługi praw klienta w zakresie danych osobowych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie

 

KLAUZULA INFORMACYJNA GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

GBS Radków z/s w Nowej Rudzie informuje Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Pani/Pana własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „RODO”):

 1. Administrator danych osobowych.

Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie 57-402 Nowa Ruda ul.Radkowska 4, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”).

 1. Inspektor Ochrony Danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e -mail: iod@gbsradkow.pl  lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.

 1. Cele i podstawy przetwarzania.

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane:

 • w celu zawarcia i realizacji umowy o produkt bankowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celu oceny ryzyka kredytowego na podstawie obowiązku z art. 70 oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (U. z 2018 r., poz. 2187, z późn.zm.) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z rozdziału 5 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu wypełnienia zobowiązania do wymieniania z innymi państwami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju informacji o aktywach finansowych rezydentów tych państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe zgodnie z ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami [Euro – Fatca] (U. z 2019 r. poz. 648), gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 3-10 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o Rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2279. ) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom bankowym, w tym profilowania operacji finansowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu zapobiegania przestępstwom bankowym przez Administratora oraz obrony przed nadużyciami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstaw art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych doboru usług do potrzeb Klienta Administratora, optymalizacji produktów w oparciu także o Pani/Pana uwagi na ich temat i Pani/Pana zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji Klienta będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia Klienta z produktów i usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu przez Administratora reklam produktów i usług Administratora i podmiotów z Grupy BPS, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, na co Administrator pobierze stosowną zgodę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm współpracujących z Administratorem (partnerów Administratora), w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i jego partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Zakres przetwarzanych danych

Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzależniony jest od zawartych przez Panią / Pana umów z Bankiem. Zakres danych obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 1. Prawo do sprzeciwu.
  1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  2. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z jednostką organizacyjną Banku i złożyć pisemny wniosek.
 2. Okres przechowywania danych.

Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia Umowy będą przetwarzane przez Administratora:

 • dla celów wykonywania czynności bankowych, – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 i 5 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;
 • dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w 105a ust. 4 i 5 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;
 • dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania.
 1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z Grupy Banku BPS, partnerom Administratora czyli firmom z którymi Administrator współpracuje ,w szczególności:  Bank Polskiej Spółdzielczości  S.A z siedzibą w Warszawie  ul. Grzybowska 81 ,Banki Spółdzielcze będące członkami zrzeszenia BPS ,Bank Gospodarstwa Krajowego S.A z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7 ,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie ul. Poleczki 33

 

 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, w szczególności do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 77A, do Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 8, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej z siedzibą w Warszawie, ul. Danuty Siedzikówny 12, a także do Systemu Bankowy Rejestr, Systemu Dokumenty Zastrzeżone,  w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

 

Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora, np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, firmy windykacyjne

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo przenoszenia danych;
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie analizy oceny zdolności kredytowej, analizy ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowej, a także wykonywania Umowy, Administrator nie dokonuje profilowania w sposób zautomatyzowany.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną Administratora

 

_________________________________________________  

______________________________________________

(miejscowość, data) (czytelny podpis klienta lub pieczęć firmowa oraz czytelne podpisy osób reprezentujących Klienta)

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla kontrahentów o przetwarzaniu danych osobowych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie .

 

1.Administratorem Danych Osobowych jest Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, zwany dalej „Administratorem”lub Zamawiającym”

2.Administrator będzie przetwarzał dane Wykonawcy w celu:

1)realizacji zawartej w dniu …………….. umowy nr ………………….na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO

2)udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. C RODO);

3)archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4)ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy o której mowa w pkt. 2.1 będą przetwarzane przez Administratora:.

1)w zakresie realizacji zawartej z umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

2)w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartej umowy, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Zamawiającego;

4.Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

5.Zgodnie z RODO, przysługuje Wykonawcy:

1)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

3)prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

5)prawo przenoszenia danych;

6)prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Wykonawcy prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@gbsradkow.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1

8.Podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym do zawarcia

 

 

 

Do pobrania :

 

Załącznik nr 2 Wniosek – realizacja praw klienta

Załącznik nr 4 Oświadczenie przeniesienie danych

Załącznik nr 1 Zasady rozpatrywania wniosków

Partnerzy