Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Ważny komunikat dla firm, które otrzymały subwencję w ramach Tarczy PFR

Poniżej raz jeszcze publikujemy Komunikat dot. weryfikacji dokumentów potwierdzających umocowanie beneficjentów w ramach Tarczy PFR, uzupełniony o dodatkowy kanał dostarczania dokumentów – przez system bankowości elektronicznej eBankNet. Do komunikatu dołączamy również Instrukcję dokonania umocowania w bankowości elektronicznej dla Klientów, którzy wybiorą ten kanał do złożenia dokumentów.

Szanowni Klienci – beneficjenci subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do
31 grudnia 2020 r., 
w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę, była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

W przypadku, gdy Umowa została podpisana przez osobę umocowaną, w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności, dokumentami potwierdzającymi są:

 • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub
 • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Natomiast w sytuacji, gdy Umowę podpisała osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG lub firma posiada reprezentację wieloosobową, wymagane jest przedłożenie Pełnomocnictwa lub Oświadczenia.

W/w dokumenty, tj. Pełnomocnictwo albo Oświadczenie, należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.

Należy pamiętać, że:

 1. Pełnomocnictwo musi być opatrzone datą nie późniejszą niż dzień złożenia wniosku o subwencję.
  W przypadku tej samej daty, o ważności pełnomocnictwa decyduje godzina notarialnego poświadczenia podpisów lub złożenia ostatniego z wymaganych podpisów kwalifikowanych. W razie braku wskazania godziny poświadczenia notarialnego pełnomocnictwo udzielone w dacie złożenia wniosku nie będzie mogło być zaakceptowane;
 2. Oświadczenie musi zostać wystawione po dacie złożenia wniosku o subwencję finansową, jeśli wcześniej nie udzielono pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie podpisuje osoba lub osoby umocowane według KRS lub CEIDG albo pełnomocnik.

Zarówno Pełnomocnictwo, jak i Oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

 

UWAGA BENEFICJENCI, KTÓRZY PROWADZĄ JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  I OSOBIŚCIE ZAWARLI UMOWĘ

 

Dla tych z Państwa, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i osobiście zawarli Umowę, nasz Bank samodzielnie pobierze z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wydruk potwierdzający umocowanie Beneficjenta oraz przedstawi go w bankowości elektronicznej w zakładce Wnioski/Wnioski eximee. W tym przypadku Przedsiębiorcy nie muszą dostarczać do Banku żadnych dokumentów. Wystarczy tylko:

 • po zalogowaniu do swojej bankowości elektronicznej, wejść w zakładkę Wnioski/Wnioski eximee
 • wybrać podstawowy rachunek bieżący prowadzonej działalności, kliknąć przycisk Dalej i uwierzytelnić,
 • Wybrać w menu Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm i MŚP – Umocowanie, a następnie zapoznać się z przedstawionymi tam dokumentami oraz oświadczeniami i zatwierdzić je w terminie do 31 Stycznia 2021 r.

 

Instrukcja-dokonania-umocowania-w-bankowosci-elektronicznej-Tarcza-finansowa-PFR_GBS_Radków

 

 

Dokumenty należy przedstawić w Banku za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów:

 1. W przypadku dokumentacji (Pełnomocnictwo, Oświadczenie) z podpisami notarialnie poświadczonymi należy:
 • złożyć dokumenty osobiście w placówce Banku,
 • przesłać je pocztą na adres Centrali Banku: ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda

„Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r. Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r.
Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.”

UWAGA!

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją będzie wypowiedzenie Umowy przez Fundusz PFR.

Partnerzy