Kursy walut
Kurs z dnia: 16 października 2019
USD USD 3.8934 PLN
EUR EUR 4.297 PLN
CHF CHF 3.9041 PLN
GBP GBP 4.961 PLN
Stawki referencyjne
WIBID 3M1,51
WIBOR 3M1,71
WIBOR 1M1,63
EURIBOR 3M-0,42
EURIBOR 1M-0,47

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

GOSPODARCZEGO   BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO  RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

O STOSOWANIU  ZASAD   ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 Zarząd  Gospodarczego   Banku  Spółdzielczego    Radków z/s w Nowej Rudzie oświadcza , że  Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie  i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować  Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte  uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia

Zasady , o których mowa wyżej są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie informuje jednocześnie o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1)  § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wysyłane są listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawarte w § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

                                                                                                                               Zarząd  Gospodarczego Banku Spółdzielczego  Radków z/s w Nowej Rudzie

 

Nowa Ruda ,2018r

Niżej prezentujemy:

Zasady Ładu Korporacyjnego

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego za 2018

Polityka Ładu Korporacyjnego

Partnerzy