Kursy walut
Kurs z dnia: 22 maja 2024
USD USD 3.9243 PLN
EUR EUR 4.2575 PLN
CHF CHF 4.2994 PLN
GBP GBP 4.995 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

GOSPODARCZEGO   BANKU  SPÓŁDZIELCZEGO  RADKÓW Z/S W NOWEJ RUDZIE

O STOSOWANIU  ZASAD   ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH

 Zarząd  Gospodarczego   Banku  Spółdzielczego    Radków z/s w Nowej Rudzie oświadcza , że  Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie  i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować  Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte  uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) stanowiące załącznik do niniejszego oświadczenia

Zasady , o których mowa wyżej są wdrażane w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Zarząd Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie informuje jednocześnie o odstąpieniu od stosowania częściowo Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, a mianowicie:

1)  § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wysyłane są listem poleconym, co najmniej 14 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

Ponadto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie nie mają zastosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawarte w § 11, § 12 pkt 1 i 2 § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, gdyż nie dotyczą Banku.

                                                                                                                               Zarząd  Gospodarczego Banku Spółdzielczego  Radków z/s w Nowej Rudzie

 

Nowa Ruda ,28.01.2021r

Niżej prezentujemy:

Zasady Ładu Korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego

Sprawozdanie oceny i weryfikacji ładu wewnętrznego za 2022r.

Sprawozdanie stopnia zgodności z zasadami ładu korporacyjnego oraz ładu wewnętrznego za 2022r.

 

 

Partnerzy