Kursy walut
Kurs z dnia: 1 lipca 2022
USD USD 4.5106 PLN
EUR EUR 4.7176 PLN
CHF CHF 4.7075 PLN
GBP GBP 5.4583 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

Bank udziela kredytów

 1. w rachunku bieżącym;
 2. w rachunku kredytowym.

 

Kredyty mogą być udzielane jako

 1. krótkoterminowe – z terminem spłaty do 1 roku;
 2. średnioterminowe – z terminem spłaty od 1 roku do 3 lat;
 3. długoterminowe – z terminem spłaty powyżej 3 lat.

 

JST mogą zaciągać kredyty na

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST;
 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu JST;
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego

 • mogą być uruchamiane w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym, jeżeli JST posiada rachunek bieżący w Banku;
 • mogą zostać udzielone do wysokości określonej w projekcie uchwały budżetowej JST, w uchwale budżetowej tej jednostki lub w odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku), jako limit pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez organ wykonawczy w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem kredytów i pożyczek zaciągniętych na ten cel w innych bankach;
 • suma zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej JST.
 • mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych i są udzielane zgodnie z warunkami określonymi przez JST w SIWZ;
 • mogą być zaciągnięte do wysokości, która została określona w uchwale budżetowej JST lub odrębnej uchwale organu stanowiącego (Rady/Sejmiku) JST;
 • koszty ich obsługi muszą być ponoszone co najmniej raz w roku, a kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna;
 • mogą być postawione do dyspozycji bezgotówkowo – jednorazowo lub w transzach, w zależności od rodzaju kredytu i finansowanego przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami procedury zamówienia.

 

Partnerzy