Kursy walut
Kurs z dnia: 25 lipca 2024
USD USD 3.9619 PLN
EUR EUR 4.2971 PLN
CHF CHF 4.4984 PLN
GBP GBP 5.1053 PLN
STAWKI REFERENCYJNE
Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Ratę) określa koszt pozyskania pieniądza przez bank na rynku międzybankowym, wyznaczana jako średnia arytmetyczna na podstawie kwotowań uczestników fixingu stawek referencyjnych; stawka WIBOR jest ustalana zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR, o godzinie 11:00 w dni robocze, przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl
więcej

ZMIANA REGULAMINU OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH.

 

Uprzejmie informujemy, że zmieniły się niektóre zapisy Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Gospodarczym Banku Spółdzielczym Radków z/s w Nowej Rudzie.

Regulamin obowiązuje od 01 listopada 2019r. z wyłączeniem zapisów § 2 pkt. 22, 45, 67,74,

* 40 ust. 2, 3 i 4, § 41 ust. 2 pkt. 4, które obowiązują od dnia 15.12.2019 r.

Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia         19 marca 2019 r.  zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty oraz Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o  podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Split Payment II). Pozostałe zmiany maja charakter porządkowy i redakcyjny.

Główne zmiany wynikające z w/w regulacji to:

* dodanie definicji systemów rozliczeniowych wykorzystywanych do realizacji przelewów (krajowych i zagranicznych);

  • zmiana zapisów w odniesieniu rachunku VAT:
    1. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania z rachunku VAT płatności o inne podatki oraz składki ZUS – obecnie jest możliwość realizacji tylko płatności podatku VAT;
    2. rozszerzenie katalogu możliwych do zrealizowania egzekucji z rachunku VAT o płatności wskazane powyżej,
  • dodanie możliwości zamykania rachunku VAT w sytuacji, kiedy zamykany jest rachunek rozliczeniowy powiązany z rachunkiem VAT, a na rachunku VAT występują środki pieniężne i Bank nie posiada decyzji naczelnika urzędu skarbowego o zadysponowaniu środkami.

Ponadto wprowadzono również zmiany dotyczące:

  • zasad określania adresu do korespondencji;
  • korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu.

Jednolity tekst Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków dla klientów instytucjonalnych z uwzględnieniem ww. zmian znajdą Państwo w  Jednostkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.

Powyższą informację przekazujemy Państwu stosownie do zapisu par. 111 Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. W przypadku nieakceptowania zmian mają Państwo prawo do wypowiedzenia umowy rachunku w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacji. W przypadku nie złożenia wypowiedzenia w tym terminie, zmiany obowiązują od dnia następującego po upływie ww.  14-dniowego terminu.

                                                                                      Z poważaniem

                                                                                      Zarząd Banku

Partnerzy